Ile razy robić pomiar czynników szkodliwych?

Niektóre zawody, wykonywane są w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia. Chodzi o pracowników laboratoriów chemicznych oraz fizycznych, ale także pracowników branży budowlanej są narażeni, głównie na pracę w hałasie, zimnie i pyłach.
Do pracodawcy, należy obowiązek wykonywania badań oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Ile razy musi je robić?

Jakie czynniki podlegają badaniu

Pracodawca, musi przeprowadzać takie badania, tylko w certyfikowanych laboratoriach. Zobowiązują go do tego przepisy prawa, a dokładniej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2011 r., nr 33, poz. 166).

Badania, bazują na poznaniu podłoża emisji szkodliwych czynników oraz warunków, w jakich wykonywana jest praca, które oddziaływują na poziom stężeń lub natężeń tych czynników, z uwzględnieniem:

 • rodzaju czynników oraz ich właściwości,
  procesów technologicznych i ich parametrów,
 • wyposażenia technicznego, w tym maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi, które mogą być źródłem emisji czynników,
 • schematu pracy i sposobu jej realizowania
 • rzeczywistego czasu narażenia na działanie szkodliwych czynników

Rodzaje szkodliwych czynników:

 • chemiczny,
 • o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • płyn zawierający azbest
 • promieniowanie optyczne nielaserowe
 • promieniowanie laserowe
 • promieniowanie elektromagnetyczne
 • mikroklimat zimny lub gorący
 • hałas ultradźwiękowy, drgania mechaniczne

Kto wykonuje badania i pomiary?

Badania oraz pomiary, wykonywane są przez laboratoria, które uzyskały w tym zakresie akredytację. W przypadku, gdy takich laboratoriów nie ma, badania oraz pomiary wykonują:

laboratoria szkół wyższych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych
laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej
laboratoria prowadzone przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne

Badania oraz pomiary czynników szkodliwych, wykonywane są zgodnie z metodami, które określone są w Polskich Normach.

Efekty badań oraz pomiarów

Pracodawca przechowuje je przez 3 lata, od daty ich wykonania. Pracodawca, musi poinformować pracowników o przebiegu oraz wynikach badań. Pracodawca na bieżąco prowadzi rejestr szkodliwych czynników, którego wzór figuruje w rozporządzeniu.

Pracodawca, na bieżąco wpisuje wyniki badań do karty. Gdy zakład pracy zostaje zlikwidowany, pracodawca przekazuje kartę oraz rejestr właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.